Privacyverklaring Praktijk Joyce 4 kids

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Praktijk Joyce 4 kids, gevestigd te Escharen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59858508

Verwerken persoonsgegevens

==========================

Contactgegevens

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens dat ik deze gebruik enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Indien u een traject aan gaat met Praktijk Joyce 4 kids, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij Praktijk Joyce 4 kids zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft praktijk Joyce 4 kids verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Praktijk Joyce 4 kids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking. Praktijk Joyce 4 kids is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen, de factuurgegevens blijven 7 jaar bewaard voor belastingdienst. Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkenen

Praktijk Joyce 4 kids respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de website van Praktijk Joyce 4 kids.